Praktijkinformatie

Wilt U zich inschrijven in de praktijk?

Huisarts Stronkhorst | Haarlem

De praktijk

Mw.C.H. Stronkhorst is huisarts, natuurarts, arts-acupuncturist en homeopaat. Lid van LHV, NHG, AVIG en NAAV.
BIG-nummer 79031254401
.
De integratieve huisartsenpraktijk Stronkhorst verenigt de reguliere geneeskunst met de complementaire geneeskunst. We zijn primair een huisartsenpraktijk. Vanuit de basis van een huisartsgeneeskundige setting is onze passie een holistische benadering, met kennis van de natuurgeneeskunde, traditionele chinese geneeskunde, orthomoleculaire geneeskunde en homeopathie. Waarbij  aandacht is voor leefstijl en voeding.
Vanuit verschillende gezichtspunten kunnen uw problemen belicht worden, waarbij wordt uitgegaan van de heelheid en verbondenheid van de mens op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau. Alle balansverstoringen zijn onderling met elkaar verbonden en op zo individueel mogelijke wijze wordt getracht aanwijzingen te geven om het evenwicht te herstellen.

AVIG Stronkhorst Huisarts

Praktische informatie

De praktijk is dagelijks geopend van 08:00 – 17:00h. De praktijk is te bereiken op tel: 023-5311804

Spreekuren

Alle spreekuren zijn op afspraak, vanwege covid is er geen inloopspreekuur.
.
Het is ook mogelijk om een video consult aan te vragen voor beeldbellen. De praktijk maakt gebruik van een programma dat een beveiligde omgeving garandeert

Telefonisch (spreekuur)

De huiarts heeft dagelijks een terugbelspreekuur. U kunt daarvoor contact opnemen met de assistente, dan wordt u terug gebeld door de huisarts
Het telefonisch spreekuur is bedoeld voor korte vragen en bespreking van uitslagen.

Huisbezoek

Dr. Stronkhorst rijdt elke dag visite van 11.00-13.00 uur.
.
Een visite aan huis kunt u bij de assistente aanvragen vóór 10.00 uur ’s ochtends.

Spoedgevallen (overdag, 's avonds & weekend)

Bij levensbedreigende spoed kies 112.
Bij spoedeisende klachten kiest u via het keuzemenu van de praktijktelefoon (023-5311804), direct een 1.
.
Bij spoedgevallen ‘s avonds, ‘s nachts en in het weekend belt u de spoedpost Haarlem tel. 023-2242526

 

Herhaalrecepten

U kunt op verschillende manieren herhaalrecept bestellen:
.

 • Telefonisch via het keuzemenu van de praktijktelefoon (023-5311804) kiest u 2
 • Via de website: Herhaalrecept kunt u recept bestellen.
 • Via het online portaal (zie Patiëntenportaal op website), dit is een online platform waarvoor u eenmalig een account moet aanmaken.

Uitslagen / Verwijzingen

Voor uitslagen (bijv. bloed, röntgen) kunt u de assistente bellen . Indien nodig zal de assistente u doorverwijzen naar het spreekuur en/of het telefonisch spreekuur van Dr. Stronkhorst
.
Verwijsbrieven worden indien mogelijk via zorgdomein verstuurd, u ontvangt een verwijsnummer op de mail.
Kopieën van uitslagen etc. versturen wij naar u via de beveiligde mail
Stronkhorst Huisarts Haarlem

Meer informatie? Thuisarts.nl!

Kijk voor meer informatie op www.thuisarts.nl. Thuisarts.nl is bedoeld voor mensen die informatie zoeken over gezondheid en ziekten. U kunt de informatie op de website gebruiken:

   • om gezond te blijven;
   • om klachten zelf aan te pakken;
   • als u zich afvraagt wanneer u naar de huisarts moet gaan;
   • als u zich wilt voorbereiden op een gesprek met uw huisarts;
   • als u de uitleg en adviezen nog eens na wilt lezen na een bezoek aan uw huisarts;
   • als u op zoek bent naar meer informatie over een onderwerp.

.
Huisartsen gebruiken Thuisarts.nl als ondersteuning bij hun voorlichting aan patiënten voor, tijdens en na het consult.
.
In English:
Before you contact your GP , check this site: GP-info
.
GPinfo | Reliable health information from the Dutch College of GPs

thuisarts

Praktijkfolder

Praktijkfolder in het Nederlands:

Practice folder in English:

Een klacht?

Wanneer u ontevreden bent, of wanneer u een klacht heeft over de huisarts of een praktijkmedewerker dan stellen we het op prijs dat u dit met ons bespreekt. Een klacht kan te maken met uw behandeling, bejegening en ook met de bereikbaarheid. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen het voor u op te lossen.

U kunt uw klacht kenbaar maken door onderstaand klachtenformulier in te vullen.

Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088-0229100.

www.skge.nl

Een klacht
thuisarts

Privacyreglement

Privacyreglement huisartsenpraktijk Stronkhorst.

Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze huisartsenpraktijk.

Privacyreglement uitgelegd

PRIVACYREGLEMENT

 

Algemeen

De AVG is de wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

.

Huisartsenpraktijk

In onze huisartsenpraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

.

Door u in te schrijven bij de praktijk, gaat u akkoord met de manier waarop de praktijk uw gegevens verwerkt zoals is beschreven in dit document. Ook verklaart u de privacy van andere betrokkenen d.w.z. patiënten en zorgverleners te respecteren.

.

Toegang tot uw gegevens hebben:

    • Uzelf;
    • De huisartsen van de praktijk die direct betrokken zijn bij de hulpverlening aan u;
    • Alle assistentes en praktijkondersteuners van de praktijk;
    • Alle huisartsen van de praktijk i.v.m. vervanging bij ziekte, vakantie en noodsituaties;

.

De plichten van de huisartsenpraktijk

Huisartspraktijk Stronkhorst is volgens de AVG  de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvinden. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

.

Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:

   • voor zorgverlening;
   • voor doelmatig beheer en beleid;
   • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
   • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
   • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
   • Alle medewerkers binnen huisartspraktijk Stronkhorst hebben  zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
   • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
   • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.
   • Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

.

Uw rechten als betrokkene:

U heeft de volgende rechten:

   • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
   • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
   • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
   • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
   • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
   • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraag per email of schriftelijk kenbaar maken aan huisartspraktijk Stronkhorst. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

.

Toelichting op de aanvraag

U moet er rekening mee  houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe minimaal vijftien jaar bewaard worden. U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u het formulier zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Huisartspraktijk Stronkhorst is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien u er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen dan kunt u dit op het formulier aangeven.

.

Gegevens patiënt

Hierbij vermeldt u de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van huisartspraktijk Stronkhorst hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de huisarts).

.

Onze huisartspraktijk werkt samen met andere zorgverleners zoals  psychologen, verpleegkundige ouderen en apotheker welke deel uit maken van het behandelteam. Dit geldt met name maar niet alleen voor chronische ziekten, bij complexe ouderenzorg en geestelijke gezondheidszorg. In dat kader worden medische gegevens met hen gedeeld ter bevordering van uw behandeling

.

Uitwisseling gegevens

Huisartsenpraktijk Stronkhorst wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven,  via het Landelijk Schakelpunt relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met de huisartsenpost (HAP). Bent u ‘s avonds of in het weekend op de HAP geweest, dan deelt die op zijn beurt een waarneembericht met de huisartsenpraktijk. Zo weet de huisarts precies met welke klachten u op de HAP bent geweest en wat er naar aanleiding daarvan is ondernomen.

.

Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met uw apotheek en uw behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de huisarts aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA-gegevens). Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo dragen wij als huisartsenpraktijk bij aan medicatieveiligheid.

.

Nieuwsbrieven

Onze praktijk kan uw persoonsgegevens gebruiken om u te informeren over belangrijke wijzigingen in de praktijk of op deze website. Als u deze informatie niet meer wil ontvangen, kunt u zich  afmelden door contact op te nemen met onze praktijk via het e-mail- adres zoals vermeld op de website.

.

Overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude huisarts het dossier overdraagt aan uw nieuwe huisarts.  De oude huisarts doet dit zo spoedig mogelijk , in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude huisarts heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe huisarts.

.

Uw medisch dossier wordt dan door uw huisarts digitaal via zorgmail file transfer overgedragen, nadat u daar toestemming voor gegeven heeft..  U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier.

.

Vraag of klacht

Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw huisarts hierover graag met u in gesprek.

 

 

Translate »
Call Now Button